Aanpassingen regelgeving verkoop corporatiewoningen

Insights 24 okt 2016

De Minister heeft recent de verkoopregels voor de verkoop van corporatiewoningen door onderzoeksbureau Companen laten onderzoeken en laten evalueren. Aan de hand van de resultaten uit het onderzoek zal de regelgeving op enkele punten worden aangepast. De Minister wil ervoor zorgen dat het voor corporaties makkelijker wordt om geliberaliseerde woningen te verkopen. Voor het complexgewijs verkopen van blijvend gereguleerde woningen gelden aangescherpte regels. Met deze aanpassingen wil de Minister dat corporaties zich meer gaan focussen op het verhuren van sociale woningen bestemd voor de doelgroep.

Wat zijn de voorgestelde wijzigingen?
Het zal onder andere niet meer nodig zijn om voor geliberaliseerde woningen een zienswijze bij de gemeente aan te vragen. Dit geldt tevens voor te liberaliseren woningen, mits er een exploitatieverplichting van 7 jaar bij de verkoop wordt overeengekomen en prestatieafspraken worden gemaakt over toevoeging van betaalbare nieuwbouwhuurwoningen. Voor blijvend gereguleerd bezit is het aanvragen van een zienswijze van de gemeente nog steeds verplicht. 

    
Daarnaast is de winstdeling komen te vervallen bij de verkoop van blijvend gereguleerd bezit indien de verkoopprijs onder de 75% van de leegwaarde ligt. Naast dat deze regeling zeer belemmerend was voor de verkoop van een complex, was het tevens in de praktijk vrijwel onuitvoerbaar. In het voorstel van de Minister staat dat na invoering van de aanpassingen blijvend gereguleerde woningen tevens tegen marktwaarde in verhuurde staat mogen worden verkocht (dit komt overeen met de verkoopprijs voor te liberaliseren en geliberaliseerd bezit), maar dat altijd een exploitatieverplichting van 7 jaar dient te worden overeengekomen. Dit met het oog op dat de woningen beschikbaar moeten blijven voor de doelgroep. Een andere wijziging is dat, in de vorm van een experimentregeling, verkopen tot 50 eenheden (aantal wordt nader bepaald) niet verplicht middels een openbare aanbieding hoeven te worden aangeboden, maar mogen worden aangeboden middels een meervoudige onderhandse aanbieding. Gemeenten en huurdersorganisaties krijgen een rol in de selectie van partijen die bij dit proces betrokken worden.

Wat betekent dit voor uw verkoopproces?
Enerzijds een versoepeling van het verkoopproces; de regels worden deels aangepast aan de wensen van de belanghebbenden. Anderzijds wordt met dit besluit een verdiepingsslag aangebracht, waardoor uw verkoopstrategie nog belangrijker wordt.

Meer informatie
Voor nadere informatie zijn wij uiteraard bereikbaar en denken wij graag met u mee over wat de bovenstaande aanpassingen tot gevolg kunnen hebben met betrekking tot uw voorgenomen of reeds ingezette verkoopproces. Tevens zullen wij hier in de komende corporatie workshops op ons kantoor aandacht aan geven.

Kamerbrief
U kunt hier de brief van de Minister aan de Tweede Kamer lezen.

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.