Capital Value biedt onderzoeksrapport aan Mark Rutte aan

Nieuws 24 feb 2020

Afgelopen week waren Kees van Harten en Marijn Snijders in Den Haag om ons jaarlijkse onderzoeksrapport 'De woning(beleggings)markt in beeld' aan Mark Rutte aan te bieden. In het Torentje overhandigden zij het rapport aan de Minister-President en voerden zij een interessant gesprek over de ontwikkelingen op de woningbeleggingsmarkt en de kansen om de tekorten terug te dringen. 

Diezelfde dag debateerde de Tweede Kamer met minister van Veldhoven (Milieu en Wonen) over de tekorten op de woningmarkt. Wat doet het kabinet om het grote tekort aan woningen in Nederland zo snel mogelijk op te lossen? Tijdens het debat werden een aantal moties ingediend waarover 3 maart a.s. zal worden gestemd. 

Samenvatting debat (Bron: Ministerie BZK)
De wooncrisis is diep en raakt velen, zo verwoordt Beckerman (SP) de problemen op de woningmarkt: een enorm tekort aan woningen en grote aantallen mensen die in ongezonde huizen wonen. Het is “één doffe ellende als je op dit moment geen woning hebt”, zegt Nijboer (PvdA). En dat komt doordat het kabinet heilig gelooft in de markt, meent Smeulders (GroenLinks). Kops (PVV) zegt dat het woningtekort het gevolg is van overheidsfalen. In plaats van woningen te bouwen, heeft het kabinet gekozen “voor klimaat, natuur en milieu en voor gelukzoekers in plaats van Nederlanders”. Van Veldhoven erkent dat er sprake is van een wooncrisis, vooral voor starters en gezinnen met lage en middeninkomens. Daarom werkt het kabinet hard aan de Nationale woonagenda, regionale woondeals en verstedelijkingsstrategieën. Bovendien is bij de Miljoenennota 2 miljard extra beschikbaar gesteld voor woningbouw.

Bouwen
Bouwen, bouwen, bouwen. Dat is volgens Koerhuis (VVD) de oplossing: neem als Rijk de regie en geef bouwers de ruimte. Hij wil dat gemeenten die te weinig bouwen meer onder druk worden gezet. Van Eijs (D66) benadrukt het belang van innovatie in de bouw: het moet schoner, slimmer en sneller. Vergroting van het aantal woningen is de enige structurele oplossing, reageert Van Veldhoven, en daarom zet het kabinet daar maximaal op in. Het spreekt voor haar vanzelf dat het vooral gaat om betaalbare woningen. De minister zegt toe partijen te zullen aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Als het niet anders kan, zal zij “wettelijke bevoegdheden” inzetten. Krol (50PLUS) vindt dat de bestaande woningvoorraad beter gebruikt moet worden. Hij wil permanente bewoning van recreatiewoningen mogelijk maken en bepleit verhuispremies voor mensen die een woning vrij maken door te gaan samenwonen.

Locaties
Voldoende bouwlocaties is “topprioriteit nummer één” om meer woningen te kunnen bouwen, betoogt Ronnes (CDA). Er is geen gebrek aan locaties, reageert Van Veldhoven, maar ze zijn “niet allemaal even hard”. Het Rijk helpt gemeenten bij het “lostrekken van grote locaties”, aldus de minister. Doorbreek de groene grens, zo luidt de oproep van Azarkan (DENK). Hij vindt het absurd dat op slechts 7% van het oppervlak van Nederland kan worden gebouwd. Ook Bisschop (SGP) denkt dat er niet alleen binnenstedelijk, maar ook buitenstedelijk moet worden gebouwd. Maar geen landbouwgebied opofferen voor woningen, waarschuwt Dik (ChristenUnie). Het is en-en, zegt de minister. De woningbouwopgave is zo groot dat binnenstedelijk én buitenstedelijk moet worden gebouwd. 25.000 woningen in een nieuwe wijk Almere Pampus en een snelle ov-verbinding met Amsterdam over of onder het IJmeer. Dat plan lanceerden CDA en D66. Van Eijs (D66) ziet goede, compacte en klimaatadaptieve buurten voor zich. De verbinding met Amsterdam gaat wel door een Natura 2000-gebied heen, merkt Van Esch (PvdD) op. Zij benadrukt het belang van natuurinclusief bouwen.

Woningbouwcorporaties
Weg met de verhuurderheffing voor corporaties, zeggen Azarkan (DENK) en Beckerman (SP), want die belemmert ze om te bouwen. Verander de verhuurderheffing in een investeringsplicht, raadt Smeulders (GroenLinks) aan. Door de heffing af te schaffen, kunnen corporaties weer vooral betaalbare huurwoningen bouwen, denkt Nijboer (PvdA). De woningbouwcorporaties zijn hartstikke belangrijk, zegt Van Veldhoven, maar ze wil wel onderzoeken waarom de corporaties slechts 60% van hun plannen hebben uitgevoerd. De minister wijst erop dat de verhuurderheffing eerder is verlaagd en dat corporaties bij nieuwbouw een korting op de heffing krijgen. Voor de langere termijn wil zij onderzoeken of “het geld wel in balans is met de bouwopgave”. Dik (ChristenUnie) vraagt aandacht voor ouderen op de woningmarkt: neem belemmeringen voor corporaties weg om ouderenwoningen te bouwen. Daarnaast bepleit zij een zelfbewoningsplicht. Zo wil ze af van beleggers die hoge huren vragen.

VROM
Er moet weer een ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu met een Rijksplanologische Dienst komen, vinden Ronnes (CDA) en Nijboer (PvdA). Ook Beckerman (SP) kijkt uit naar een nieuw ministerie van Wonen. Dat is iets voor een volgend kabinet, reageert Van Veldhoven.