Capital Value in klankbordgroep Handboek Marktwaarde

Nieuws 5 nov 2020

Het Ministerie BZK heeft onlangs het nieuwe handboek modelmatig waarderen marktwaarde gepubliceerd. Dit handboek wordt jaarlijks geactualiseerd in nauw overleg met een breed samengestelde klankbordgroep. Capital Value had dit jaar de bijzondere eer om namens de taxatiebrache vertegenwoordiger te zijn in de Klankbordgroep Handboek Marktwaarde. 

De klankbordgroep bestaat uit het ministerie BZK, de Autoriteit Woningcorporaties (Aw), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, taxateurs, ICT-leveranciers, accountants, Aedes en vertegenwoordigers van corporaties. Danny La Rose, die als taxateur van Capital Value zitting had in de klankbordgroep: “Door onze jarenlange expertise op het gebied van het taxeren van de marktwaarde van het bezit van corporaties hebben wij als vertegenwoordiger van alle taxateurs een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de actualisatie van het handboek. De klankbordgroep is een bijzondere samenwerking met enthousiaste leden die elk vanuit hun eigen expertise input geven. Hierdoor ontstaat een hoogwaardig eindproduct en is rekening gehouden met ieders visie.”

Onzekerheid op de markt en overdrachtsbelasting mogelijk van invloed op de waarde
Alhoewel de methodische wijzigingen in het handboek ten opzichte van vorig jaar minimaal zijn, moeten corporaties bij de taxaties voor de jaarrekening rekening houden met de huidige onzekerheid in de markt en de (mogelijke) aanpassing van het tarief van de overdrachtsbelasting. Op dit moment wordt er in een kleiner comité gewerkt om de laatste marktontwikkelingen zo nauwkeurig mogelijk mee te kunnen nemen in de rekenregels. Danny La Rose is ook hierbij namens de taxateurs aangesloten.

Taak actualisatie handboek komend jaar naar Aw
De actualisatie van het handboek werd in de afgelopen jaren uitgevoerd door het ministerie BZK. Dit jaar was het voor het eerst een samenwerking tussen het ministerie BZK en de Autoriteit Woningcorporaties (Aw). Vanaf 2021 zal Aw de actualisatie volledig voor haar rekening nemen.

Graag zetten wij de belangrijkste wijzigingen in het handboek voor u op een rij:
? Het minimum voor de objectgegeven mutatiekans bij het doorexploiteerscenario is voor de basisversie van 2 procent verhoogd naar 4 procent. Tevens geldt dit minimum uitsluitend voor de mutatiekans bij aanvang en niet meer als bodemwaarde voor de mutatiekans ná afslagen in het uitpondscenario. ? Voor de objectgegevens van een woongelegenheid zijn het renovatiejaar en de optie DAEB-woning ja/nee toegevoegd. ? Er is een uitwerking opgenomen dat voor DAEB-woongelegenheden de streefhuur afgetopt is op de liberalisatiegrens. ? De voorgenomen wijziging van het tarief van de overdrachtsbelasting woongelegenheden voor beleggers naar 8% is opgenomen ? Voor de beleidswaarde geldt dat bij een boveninflatoire huuropslag het mogelijk is dat de contracthuren van nog niet gemuteerde woongelegenheden uit kunnen stijgen boven de (geïndexeerde) streefhuur of liberalisatiegrens.

Wilt u meer weten?
Voor een nadere toelichting op het handboek, de werkwijze van de Klankbordgroep of onze dienstverlening aan corporaties op het gebied van taxaties voor de jaarrekening kunt u direct contact opnemen met Danny La Rose, taxateur en specialist handboek marktwaardering: d.larose@capitalvalue.nl of 030 72 71 700.  Het geactualiseerde handboek kunt u downloaden via de website van het ministerie BZK