Corporaties willen de komende jaren meer woningen realiseren

Insights 12 feb 2018

In 2017 zijn door corporaties circa 14.500 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2016, waarin een dieptepunt in de bouwproductie werd bereikt van 13.500 woningen. Het tij lijkt gekeerd. Corporaties hebben vaak weer voldoende liquiditeit om te investeren in hun bezit en nieuwe woningen te ontwikkelen. Om de kansen voor 2018 optimaal te benutten, is samenwerking met marktpartijen én medewerking van gemeenten van groot belang. Dit zijn uitkomsten van het jaarlijkse onderzoek van Capital Value onder corporaties naar de ontwikkelingen op de woningbeleggingsmarkt.

Nieuwbouwproductie corporaties
Circa 54% van de corporaties geeft aan in 2018 meer woningen te gaan ontwikkelen dan in 2017. Bij het realiseren van nieuwe investeringen richten corporaties zich met name op woningen in het betaalbare huursegment (? 409,92 – ? 628,76). Om woningen daadwerkelijk te kunnen realiseren, is medewerking van de gemeente van essentieel belang. 63% van de corporaties geeft aan in 2017 onvoldoende grondposities te hebben verkregen. Naast een tekort aan grondposities geeft 27% van de ondervraagde corporaties aan dat onvoldoende medewerking vanuit gemeenten heeft geleid tot het niet kunnen realiseren van de voorgenomen nieuwbouwplannen. Chanine van Kleij, specialist woningcorporaties Capital Value: ‘Met de samenwerkingsinitiatieven die de afgelopen periode op gang zijn gekomen én het besef van de urgentie van het woningtekort bij de overheid, biedt de huidige markt kansen om passende huisvesting te realiseren voor diverse doelgroepen. Corporaties kunnen een belangrijke rol spelen in de woningontwikkeling voor het sociale segment. Hierdoor kunnen de oplopende tekorten, met name onder starters en ouderen, in dit segment worden teruggedrongen. Samenwerking tussen partijen is daarbij noodzakelijk.’

Een praktijkvoorbeeld van samenwerking
De aankoop van Rijswijk Wonen van 124 nieuwbouwappartementen en 75 parkeerplaatsen in Den Haag is een mooi voorbeeld van samenwerking. Rijswijk Wonen levert hiermee, samen met ontwikkelaar ABB Bouwgroep, een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de tekorten aan passende, sociale huurwoningen in de regio Den Haag. Essentieel bij de transactie, die Capital Value namens Rijswijk Wonen begeleidde, was de medewerking van de gemeente. Rijswijk Wonen tekende in 2016 een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Den Haag om de sociale huurwoningvoorraad de komende 5 jaar met 250 tot 500 woningen uit te breiden.

Wilt u meer lezen?
Het onderzoek onder corporaties is onderdeel van het jaarlijkse onderzoek ‘De woning(beleggings)markt in beeld’. Dit onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met ABF Research, wordt jaarlijks in februari gepresenteerd. Voor het onderzoek worden een groot aantal beleggers, corporaties en ontwikkelaars ondervraagd naar de ontwikkelingen op de woningbeleggingsmarkt.

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.