Drie corporaties verwerven gezamenlijk circa 750 woningen van Vestia in Brielle, Vierpolder en Zwartewaal

Nieuws 10 mei 2022

Maasdelta Groep, Ressort Wonen en woonstichting De Zes Kernen tekenden onlangs een koopovereenkomst met Vestia voor de overname van een deel van haar vastgoed in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal. Capital Value trad op als procesbegeleider voor de kopers van de woningen. 

Het gaat in totaal om zo’n 750 woningen. De overeenkomst is gesloten onder voorbehoud van de goedkeuring van de toezichthouders. De verkoop draagt bij aan het op peil houden van het aantal sociale huurwoningen in gemeente Brielle, Vierpolders en Zwartewaal. Voor Vestia maakt de verkoop het mogelijk leningen af te lossen en zich te concentreren op haar kerngemeenten. De overdracht van het vastgoed vindt naar verwachting plaats op 1 juli 2022.

Onderdeel grotere verkoop
Op 12 mei 2020 tekenden voormalig minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en alle betrokkenen een bestuurlijk akkoord voor de overname van Vestia- bezit in zes gemeenten. De verkopen zijn onderdeel van de structurele oplossingen waar Vestia de afgelopen jaren, samen met haar stakeholders, aan werkte. Met als doel in de toekomst weer de volkshuisvester te zijn die de huurders en gemeenten nodig hebben.

Overname leningen
Maasdelta Groep, Ressort Wonen en woonstichting De Zes Kernen nemen naast het vastgoed een deel van Vestia’s leningen over voor de waarde van het vastgoed. Dit verbetert de balanspositie van Vestia.

Akkoord toezichthouders
De koopovereenkomst is getekend. Nu volgt het traject van goedkeuringen. De OR en de Huurdersraad Vestia geven advies. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) dienen nog akkoord te gaan.