Eerste complexgewijze verkoop onder nieuwe regelgeving door Viveste

Nieuws 2 dec 2013

Viveste heeft 74 eengezinswoningen verkocht te Houten. De woningen liggen in de buurt De Gilden en zijn verkocht aan een particuliere belegger. Capital Value adviseerde Viveste bij de verkoop. Kees Fes, interim projectleider Viveste, zorgde voor de projectrealisatie. Loyens & Loeff begeleidde Viveste als juridisch adviseur.

Mr C.A. van Harten MRE MRICS, die de verkooptransactie namens Capital Value begeleidde: “Deze transactie is de eerste afgeronde verkooptransactie onder de nieuwe verkoopcirculaire 2013-02 die per 1 oktober jl. in werking is getreden. Deze voor toegelaten instelling van toepassing zijnde circulaire maakt het mogelijk dat corporaties tegen marktconforme condities geliberaliseerde en te liberaliseren woningcomplexen kunnen verkopen aan beleggers. Er was veel belangstelling van particuliere beleggers voor deze woningen.

Bij corporatiewoningen zit vaak nog veel potentie om de huren na mutatie te verhogen. Ook in de uitgebrachte biedingen was zichtbaar dat de beleggers hier rekening mee hielden. Het gerealiseerde bruto-aanvangsrendement lag op circa 5,4%.”

F.J. Snoeks, directeur-bestuurder van Viveste: “De nieuwe regelgeving voorziet in een goede mogelijkheid om complexgewijs – potentieel – geliberaliseerde woningen te verkopen. De verkoop van deze woningen levert een belangrijke bijdrage aan de liquiditeitsbehoefte van Viveste. We zijn tevreden met het gerealiseerde resultaat, waarbij de woningen zijn verkocht aan een particuliere belegger met een goede reputatie. Door het gevoerde proces van gegevensverstrekking was sprake van een open en objectieve prijsvorming. Ook de goedkeuringsprocedure met het ministerie van BZK is op dergelijke verkopen ingericht en liep zeer voorspoedig”.

Uit onderzoek van Capital Value blijkt dat ca. 56% van de corporaties complexgewijs huurwoningen wil gaan verkopen. Het genereren van liquiditeiten om enerzijds nieuwe volkshuisvestelijke investeringen mogelijk te maken en anderzijds extra middelen te verwerven voor financiële verplichtingen uit hoofde van onder meer de saneringsbijdrage en verhuurdersheffing worden als belangrijkste redenen genoemd. Daarnaast worden de tegenvallende uitpondresultaten bij individuele verkoop en een terugkeer naar de kernregio als redenen opgegeven. 

Lees ook: Vastgoedjournaal, 2 december 2013: Eerste complexgewijze verkoop onder nieuwe regelgeving door woningcorporatie Viveste PropertyNL, 2 december 2013: Viveste verkoopt 74 woningen in Houten Vastgoedmarkt, 3 december 2013: Viveste verkoopt complex aan particuliere belegger Corporatiegids.nl, 6 december 2013: Eerste complexgewijze verkoop onder nieuwe regels Aedes, 4 december 2013: Viveste verkoopt complex onder nieuwe verkoopregels