Invoering van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)

Nieuws 20 mrt 2018

Per 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht zijn. De AVG wordt ingevoerd in het verlengde van de Wet bescherming persoonsgegevens. Invoering van de AVG zal onder andere consequenties hebben voor de aan- en verkoop van woningbeleggingen door marktpartijen. Graag informeren wij u hier nader over.

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens
De AVG heeft als doel om nóg zorgvuldiger om te gaan met persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonsgegevens mogen zonder toestemming van de betreffende persoon niet worden verstrekt, tenzij daarvoor een rechtmatige grondslag is.

Geen rechtmatige grondslag bij aan- en verkoopprocessen
Bij aan- en verkoopprocessen is er doorgaans geen rechtmatige grondslag om (zonder toestemming) persoonsgegevens te verstrekken. Ondanks de uitgebreide geheimhoudingsverklaringen die bij aan- en verkoopprocessen worden gehanteerd, mogen persoonsgegevens in de toekomst niet meer in alle gevallen worden verstrekt. Dit heeft met name gevolgen voor de (traceerbare) persoonsgegevens van huurders. De verwerking van deze gegevens zal daarom structureel moeten veranderen. Zo kunnen bijvoorbeeld namen van huurders in huurlijsten en huurovereenkomsten, maar ook specifieke adressen in combinatie met overige gegevens, in de toekomst niet zomaar meer ter beschikking worden gesteld op een dataroom.

Implementatie AVG in volle gang
Wij zijn op dit moment druk bezig met de implementatie van de AVG. Denkbare oplossingen voor het verstrekken van gegevens zijn het indelen van huurlijsten in categorieën of het toevoegen van een unieke code per adres. Tevens dienen bepaalde documenten geanonimiseerd te worden (vervagen of wissen van namen van persoonsgegevens). Specifiek voor onze opdrachtgevers zijn wij ook bezig met het opstellen van een duidelijke instructie voor het aanleveren en verwerken van persoonsgegevens. Door deze uitgebreide voorbereiding, in samenwerking met externe adviseurs, streven wij ernaar om onze aan- en verkoopprocessen per 25 mei a.s. aan alle door AVG opgestelde eisen te laten voldoen.

Heeft u vragen over de AVG?
De AVG is zeer complex en in dit bericht richten wij ons slechts op een beperkt onderdeel van de verordening en de praktische uitvoering daarvan. Voor meer informatie kunt u te allen tijde contact met ons opnemen en verwijzen wij ook graag naar de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.