Ministerie past regelgeving voor verkoop van corporatiewoningen per 1 oktober a.s. aan

Nieuws 25 sep 2013

De nieuwe regelgeving die zal gaan gelden voor de verkoop van corporatiewoningen aan beleggers zal per 1 oktober a.s. in werking treden. De regels zijn vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. Door de vigerende regelgeving was het de afgelopen decennia zo goed als onmogelijk voor corporaties om complex- en portefeuillegewijs woningen aan beleggers te verkopen. De verruiming van de regelgeving betekent een doorbraak voor corporaties en beleggers. Corporaties krijgen hiermee een belangrijke nieuwe tool in handen om middelen vrij te maken voor nieuwe investeringen. 

Duidelijke splitsing in regelgeving
Corporaties bezitten ca. 78% van de huurwoningen op de Nederlandse markt, in totaal ca. 2,25 miljoen woningen. De nieuwe regelgeving is van toepassing op woningen met een maximale (potentiële) huur boven de liberalisatiegrens. Het betreft naar schatting tussen de 800.000 en 1 miljoen woningen. Door de voorgestelde wijziging in het Woning Waardering Stelsel (WWS) kan dit aantal nog toenemen.  

Door aanpassing regelgeving kunnen corporaties mogelijk weer meer investeren
Ing. M.A. (Marijn) Snijders MRICS RT: “Na jarenlange onduidelijkheid is het goed dat corporaties het te liberaliseren en geliberaliseerde bezit tegen marktconforme prijzen kunnen verkopen indien zij dit willen. Corporaties krijgen met de aanpassing van de regels een extra tool in handen om middelen vrij te maken voor investeringen. In de praktijk blijkt dat de huidige verkoopmogelijkheden, waaronder het uitponden of verkoop aan huurders niet altijd toereikend zijn om aan de financiële vraagstelling van de corporatie te voldoen. Verkoop van delen aan beleggers kan hierbij een goede aanvulling zijn”. 

Groeiend aantal corporaties wil verkopen
Uit eerder onderzoek van Capital Value bleek dat meer dan de helft (56%) van de corporaties in Nederland overweegt om complexgewijs te gaan verkopen. Naar verwachting zal een groot deel van de corporaties gebruik gaan maken van de nieuwe regelgeving, waardoor het percentage corporaties dat uiteindelijk wil verkopen nog hoger kan uitvallen. Mr. C.A. (Kees) van Harten MRE MRICS:  “Wij zien corporaties steeds kritischer kijken naar de eigen portefeuille met als doel de kernvoorraad te bepalen en vast te stellen welk deel van het bezit in aanmerking komt voor verkoop door uitponding en/ of verkoop aan beleggers. Hiervoor worden zowel volkshuisvestelijke-, financiële-, en marktgestuurde criteria gehanteerd”. 

Miljarden beschikbaar voor investeringen in huurwoningen
De interesse voor verwerving van corporatiewoningen bij beleggers is groot. Ing. M.A. (Marijn) Snijders MRICS RT: “Niet alleen Nederlandse partijen tonen een grote interesse. Wij merken voor het eerst ook dat er steeds meer buitenlandse partijen grote interesse tonen in Nederlandse huurwoningen. In 2012 werd op de totale woningbeleggingsmarkt al ca. 1 miljard euro gerealiseerd, terwijl er meer dan 2 miljard beschikbaar was. Door de grote vraag van beleggers (zowel nationaal als internationaal) én de toename van het aanbod zal dit volume de komende jaren aanzienlijk gaan toenemen”.

Naar verwachting zullen op korte termijn de eerste transacties tot stand komen die onder de nieuwe regelgeving vallen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ing M.A. (Marijn) Snijders RT MRICS of Mr. C.A. (Kees) van Harten MRE MRICS