Nederlandse woningen populair bij Duitse financiers

Nieuws 15 sep 2014

Duitse banken willen voor honderden miljoenen Nederlandse huurwoningen financieren. Dat blijkt uit onderzoek van Capital Value onder de 40 grootste Duitse banken. De helft van de banken geeft aan de komende jaren meer budget vrij te maken voor het financieren van Nederlandse woningbeleggingen. Stabiele huurprijzen en aantrekkelijke rendementen worden als hoofdredenen genoemd. Daarnaast spelen de toegenomen vraag naar financieringen in Nederland, maar ook de toegenomen concurrentie en het beschikbare kapitaal op de Duitse financieringsmarkt een belangrijke rol. 

Budgetten worden komende jaren verhoogd
De helft van de ondervraagde banken geeft aan de komende jaren meer budget vrij te maken voor het financieren van Nederlandse woningbeleggingen. Van de ondervraagde banken is 40% reeds actief op de Nederlandse vastgoedmarkt. Zij hebben de afgelopen jaren al ervaring opgedaan met de financiering van kantoren en retail. 22% van de deze banken heeft reeds ervaring met de financiering van Nederlandse huurwoningen. Thijs de Graaf, researcher Capital Value: “De toenemende interesse van Duitse banken en andere internationale financiers bevestigt het conjunctuurgevoelige karakter van de internationale kapitaalmarkt. Internationale banken hebben hun financieringsactiviteiten gedurende de financiële crisis sterk afgebouwd. Nu de (woning)beleggingsmarkt weer aantrekt en het beschikbare kapitaal toeneemt zien we deze partijen ook weer terugkeren op de Nederlandse markt”.

Grote volumes de voorkeur
De meeste Duitse banken zijn bereid portefeuilles van enkele honderden miljoenen euro’s te financieren. Gemiddeld hanteren zij een minimumbedrag van tussen de 15 en 20 miljoen euro per lening. Hierdoor bedienen de banken vooral de institutionele partijen en zeer vermogende particuliere beleggers. Een aantal partijen is ook bereid kleinere volumes te financieren. Dit zijn met name de nieuwe toetreders op de markt. In dit segment zijn ook de Nederlandse banken van oudsher zeer actief.

Toename beschikbaar kapitaal
De toenemende interesse van de Duitse banken komt mede door de toename van het beschikbare kapitaal op de financieringsmarkt. Het in Duitsland gehanteerde Pfandbrief systeem zorgt ervoor dat er veel kapitaal beschikbaar is dat tegen relatief lage rentes ter beschikking wordt gesteld aan de banken. Het systeem zorgt er ook voor dat Duitse banken tegen interessante voorwaarden financieringen kunnen verstrekken. Cijfers tonen aan dat het aantal Pfandbrief financieringen in Nederland de afgelopen jaren is gestegen (bron: VDP Statistics, 2012-2013).

Voorkeur appartementen, liefst nieuwbouw op primary locations
De ondervraagde banken met belangstelling voor Nederlandse huurwoningen geven aan een sterke voorkeur te hebben voor de financiering van appartementen. In tegenstelling tot de Nederlandse huurwoningmarkt bestaat de Duitse huurwoningmarkt voor het grootste deel uit appartementen en is de kennis van de banken over dit type product veel groter. De banken geven daarnaast aan vooral voorkeur te hebben voor nieuwbouw, danwel recente bouw (niet ouder dan 5 jaar). Redenen hiervoor zijn het duurzame karakter van de investering en de bijbehorende relatief lage onderhoudskosten. Het liefst financieren de banken woningbeleggingen op primary locations zoals in de Randstad of andere stedelijke regio’s met een krappe of groeiende huurmarkt. De financieringsvoorkeuren van de Duitse banken sluiten daarmee aan op de voorkeuren van internationale beleggers. Dit blijkt ook uit recente transacties waarbij Duitse financiers betrokken zijn geweest en de koper een internationale partij was.

Financiering van minimaal 50%
De Duitse banken geven aan vrijwel altijd meer dan 50% van de totale belegging te willen financieren (loan to value, LTV). Gemiddeld ligt de maximale loan to value die een Duitse bank wil verstrekken voor primary locations op 68% van de belegging. Voor secondary locations ligt de LTV een stuk lager met een gemiddelde van maximaal 60% LTV. Marijn Snijders, directeur Capital Value: “Het is goed te zien dat de Duitse banken in aanvulling op de Nederlandse banken vertrouwen hebben in de Nederlandse woningbeleggingsmarkt. De lage DSCR eis van de banken (Debt Service Coverage Ratio) bevestigt dit. De afgelopen jaren constateerden we al dat Nederlandse banken meer interesse toonden. De financieringsmarkt wordt steeds pluriformer. Dit komt door de interesse van Duitse financiers, maar ook zien wij een toenemende interesse van Angelsaksische financiers. Deze toenemende interesse en de toename van het beschikbare kapitaal heeft een daling van de rentepercentages tot gevolg.” De uitkomsten van het onderzoek zullen op 6 oktober tijdens de Expo Real in München worden gepresenteerd.  Lees ook: Vastgoedmarkt, 15 september 2014: Nederlandse woningen populair bij Duitse financiers PropertyNL, 15 september 2014: Nederlandse woningen populair bij Duitse financiers Vastgoedjournaal, 15 september 2014: Duitse financiers in de rij om Nederlandse huurwoningen te financieren