Slechts 3 procent meer bouwvergunningen in de eerste twee maanden van 2021

Insights 21 apr 2021

Het woningtekort zal verder toenemen als het nieuwe kabinet niet inzet op het versnellen van processen. In de eerste twee maanden van 2021 zijn in totaal 9.985 bouwvergunningen verstrekt. Dit is 3% meer dan in de dezelfde periode in 2020. Toen werden er in januari en februari 9.701 bouwvergunningen verstrekt. Indien het aantal verleende vergunningen niet snel omhoog gaat, zal het totaal aantal bouwvergunningen over 2021 niet veel hoger uitkomen dan het totaal van 2020, dat circa 66.000 bedroeg. Om het woningtekort terug te dringen moeten er minimaal 80.000 tot 100.000 bouwvergunningen per jaar worden verstrekt.

Stikstofbesluit en ontoereikende capaciteit bij gemeenten knelpunten
De uitgifte van bouwvergunningen verloopt al twee jaar problematisch, waardoor de ambitie van de overheid van minimaal 75.000 vergunningen per jaar niet wordt gehaald. In 2019 werd de afgifte van bouwvergunningen sterk verminderd door het Stikstofbesluit van de Raad van State. In 2020 speelde dat besluit nog steeds een belangrijke rol. Daarnaast zijn de ontoereikende capaciteit van vergunningverleners en geld bij gemeenten een knellende factor. Gemeenten geven aan dat er meer financiële middelen nodig zijn om aan alle vragen te voldoen. Om het aantal verleende vergunningen te laten stijgen zullen zowel de nieuwe Stikstofwet als de capaciteit bij gemeenten daartoe mogelijkheid moeten bieden. Ook zal gekeken moeten worden of nieuwe wetgeving het Ruimtelijke Ordening-proces kan versnellen.

Uitspraak Raad van State maakt omgevingsrechtelijke besluiten minder zeker
Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State op 14 april 2021 wordt het bij een omgevingsrechtelijk besluit voor belanghebbenden mogelijk om ook na de vaststelling van een besluit beroep aan te tekenen. Effectief verruimt dit de inspraak- en beroepsmogelijkheden van belanghebbenden, waardoor plannen langer onzeker blijven en er langer kans bestaat op aanpassingen of zelfs afstel van het besluit. Woningontwikkelaars geven echter juist aan dat beroepsprocedures en het gebrek aan voldoende plancapaciteit een belangrijk obstakel zijn in het realiseren van nieuwe woningen. Uit onderzoek van Capital Value eerder dit jaar bleek dat 75% van de ontwikkelaars aangaf dat het vergunningverlening het belangrijkste knelpunt is bij het realiseren van nieuwe woningen. Het besluit van de Raad van State vergroot de mogelijke hinder die bij planvorming moet worden overwonnen. De geringe capaciteit bij de Raad van State zorgt ook voor vertraging. Voor een goede voortgang is het noodzakelijk de capaciteit ook daar op korte termijn uit te breiden.

Stijging woningtekort door lage aantal vergunningen
Omdat er nu al meerdere jaren te weinig bouwvergunningen worden afgegeven, zal de productie van nieuwbouwwoningen vanaf 2021 gaan dalen. De gemiddelde doorlooptijd van een verleende vergunning tot de oplevering van een nieuwe woning is circa twee jaar. Dit betekent dat het lage aantal afgegeven vergunningen in 2019 een daling in de woningproductie gaat veroorzaken in 2021 en een stijging van het woningtekort. De verwachting is dat het tekort gedurende 2021 verder zal oplopen tot zeker 320.000 woningen en hoogstwaarschijnlijk meer.

Pensioenfondsen en corporaties willen meer betaalbare huurwoningen bouwen
De achterblijvende vergunningverlening is schrijnend omdat zowel corporaties als Nederlandse pensioenfondsen graag nieuwe betaalbare huurwoningen willen realiseren. Pensioenfondsen hebben de komende drie jaar 7,3 miljard euro beschikbaar voor investeringen in dit segment. Voor hen zijn bouwlocaties en snelle vergunningverlening een belangrijke vereiste. Uit recent onderzoek van Capital Value blijkt dat 92% van de woningcorporaties op de korte termijn meer sociale huurwoningen wil realiseren. Met minister Ollongren sprak de sector zelfs af jaarlijks 25.000 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen, maar dat aantal is in 2020 niet gehaald. Marijn Snijders, directeur Capital Value: “Het nieuwe kabinet zal het versnellen van procedures prioriteit moeten geven. Er is meer geld nodig voor gemeenten om capaciteit uit te breiden en ook zal er kritisch moeten worden gekeken naar wetgeving en uitbreiding van de capaciteit bij de Raad van State voor beroepsprocedures. We hebben nu momentum om iets te kunnen doen aan het woningtekort. Er is kapitaal beschikbaar en marktpartijen willen en kunnen bouwen. Als we inzetten op snellere procedures en minder regels, kunnen we in elk geval de komende jaren voldoende bouwen om het woningtekort terug te dringen.”

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.