Veel kapitaal voor extramuraal zorgvastgoed

Insights 25 aug 2017

Beleggers tonen in toenemende mate interesse in zorgvastgoed. Het afgelopen jaar is het beleggingsvolume in zorgvastgoed met ruim een derde gestegen ten opzichte van 2015. Het aandeel transacties in extramuraal zorgvastgoed is met 55% het grootst. Uit onderzoek van Capital Value blijkt dat de vraag vanuit beleggers naar extramuraal zorgvastgoed de komende jaren verder zal toenemen, met name vanwege het interessante risicoprofiel van dit type zorgvastgoed.

Demografie is de belangrijkste aanjager
Het aantal senioren in Nederland neemt in hoog tempo toe. Het aantal 75-plussers in de Nederlandse samenleving groeit tot 2030 met ca. 1,2 miljoen en stabiliseert omstreeks 2050. Het aantal huishoudens in Nederland neemt eveneens toe, voornamelijk in de categorie 75-plussers. Ouderen hebben een hogere levensverwachting en blijven langer zelfstandig een eenpersoonshuishouden voeren. Ook vanwege de extramuralisering blijven ouderen met een lichte zorgindicatie langer thuis wonen. Hierbij wonen ouderen zelfstandig en is (onvoorziene) zorg in de directe omgeving op afroep beschikbaar. Stelselwijzigingen in de zorgsector zijn erop gericht dat zorgbehoevenden pas vanaf ZZP 5 (en deels ZZP 4) verblijven in intramurale woonvormen. Deze factoren gezamenlijk zijn van invloed op de vraag naar (nieuwe) extramurale woonvormen.

Geografische spreiding 75-plussers
In absolute aantallen zal het aantal 75-plussers in de Randstad het meest toenemen. De vergrijzing in de Randstad zal echter in relatieve zin meevallen omdat daar buitenlandse migranten en jongeren worden verwacht. Van de G4 zullen Rotterdam en Den Haag het meest vergrijzen, gevolgd door Amsterdam. Van de G4 vergrijst Utrecht het minste. Ook in (de omgeving van) steden als Breda, Tilburg en Nijmegen zullen er in absolute getallen veel ouderen bijkomen. In relatieve getallen is dit precies andersom, in de grensregio’s zal het aantal ouderen relatief gezien het meest toenemen.

Toename aanbod zorgvastgoed
De zorgvastgoedmarkt bevindt zich in een sterke groeifase. De toename van het aanbod van zorgcomplexen komt met name van zorginstellingen en corporaties als gevolg van diverse stelselwijzigingen in combinatie met professionalisering van het assetmanagement. Daarnaast is circa 50% van het zorgvastgoed in Nederland gebouwd vóór 1980 en grotendeels verouderd. Het vastgoed kan niet in alle gevallen meer voldoen aan de huidige kwaliteitsnorm en de veranderende vraag van de doelgroep. Dergelijk zorgvastgoed wordt veelal aangemerkt voor transformatie of nieuwbouw, waarbij de afweging wordt gemaakt om dit aan een belegger over te laten.

Zorgvastgoed als beleggingsproduct
De vraag naar zorgvastgoed als beleggingsproduct neemt toe. Manon Kuipers, adviseur zorgvastgoed bij Capital Value: “Uit recente verkooptransacties blijkt dat met name de interesse in extramurale zorgcomplexen groot is. Het gaat hierbij om woonvormen waarbij huurders zelfstandig kunnen wonen en in de toekomst in de directe omgeving zorg kunnen verkrijgen.” Beleggers geven in het onderzoek aan dat een duurzame relatie en samenwerking met zorgorganisaties in de omgeving belangrijk zijn om het partnerrisico te minimaliseren. Daarnaast dient de woonvorm geschikt te zijn voor een brede doelgroep waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstbestendigheid van het zorgcomplex.

Risico’s extramuraal zorgvastgoed beheersbaar
De vraag vanuit beleggers naar extramurale woonvormen zal de komende jaren naar verwachting verder toenemen. Kees van Harten, Capital Value: “De beleggingsmarkt van extramuraal zorgvastgoed toont diverse overeenkomsten met de verhuur van reguliere woningen. Daarnaast gelden er een aantal specifieke risico’s voor dit type vastgoed. Uit ons onderzoek blijkt dat deze risico’s voor beleggers steeds beter te identificeren en te beheersen zijn. Beleggers maken een gedegen kansen- en risico analyse bij aankoopbeslissingen van zorgcomplexen.” Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Manon Kuipers.

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.