Vereenvoudiging van de markttoets (aanpassing RTIV)

Insights 17 jul 2018

Onlangs zijn wijzigingen in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) aangekondigd door het Ministerie waarbij het doel is de markttoets voor toegelaten instellingen te vereenvoudigen, waardoor toegelaten instellingen gemakkelijker woningen ten behoeve van het middenhuursegment kunnen realiseren. In dit kader is vandaag een wijziging in de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) gepubliceerd, die per 1 oktober 2018 in werking zal treden.

In het regeerakkoord 2017?2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ is opgenomen dat er meer betaalbare huurwoningen in de vrije sector moeten komen. Deze woningen, met een huurprijs vanaf de liberalisatiegrens van ? 710,68 tot circa ? 1.000 (regionaal verschillend), zijn nodig voor huishoudens die op een woning in dit segment zijn aangewezen of hier bewust voor kiezen. Het gaat bijvoorbeeld om starters of jonge gezinnen die niet in aanmerking komen voor een gereguleerde huurwoning in de corporatiesector en (nog) niet kunnen of willen kopen. Op dit moment blijft het aanbod van middenhuurwoningen achter bij de vraag. Dit onderstreept de noodzaak om het realiseren van meer woningen voor dit segment op lokaal niveau te bespoedigen.

Door invoering per 1 januari 2018 hebben toegelaten instellingen een administratieve en/of juridische scheiding tussen DAEB- en niet-DAEB activiteiten. Dit vormt een waarborg tegen marktverstoring. Beide takken dienen levensvatbaar en zelfstandig financierbaar te zijn en de marktconformiteit op portefeuilleniveau wordt getoetst door de toezichthouder. Derhalve is het hanteren van een vereiste bruto aanvangsrendement (BAR) niet noodzakelijk en wordt hierdoor de belemmering om te investeren in middenhuurwoningen weggenomen.

Op welke punten wordt de regelgeving per 1 oktober 2018 in het RTIV aangepast?
Het vereiste BAR bij nieuwe investeringen wordt aangepast naar 0% (huidig: 5,5%). Dit wordt aangepast in artikel 20, lid 1 van de RTIV. Onverminderd blijft gelden dat investeringen moeten bijdragen aan de kerntaak en dat zij moeten worden verricht in gebieden waar woongelegenheden in eigendom van toegelaten instellingen zijn gelegen.

Deze wijziging in de RTIV vindt plaats vooruitlopend op de wijziging van de Woningwet 2015.

Meer informatie?
Wilt u bijgepraat worden over deze wijzigingen en weten wat dit voor u betekent? U kunt hiervoor contact opnemen met Chanine van Kleij, Specialist Woningcorporaties, 030 72 71 700.

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.