Vereenvoudiging van de markttoets

Nieuws 12 jul 2018

Het Ministerie heeft aangekondigd de markttoets voor toegelaten instellingen te vereenvoudigen, waardoor toegelaten instellingen gemakkelijker woningen ten behoeve van het middenhuursegment (huurprijs tussen EUR 710 en EUR 1.000 per maand) kunnen realiseren. De betreffende wijzigingen zullen per 1 oktober 2018 in het BTIV (Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting) worden doorgevoerd.

Vanuit de Samenwerkingstafel Middenhuur zijn eerder dit jaar aanbevelingen gedaan voor het wegnemen van belemmeringen rondom het realiseren van middenhuurwoningen. Dit heeft ertoe geleid dat in het regeerakkoord is opgenomen dat de bestaande procedure voor niet-DAEB activiteiten voor toegelaten instellingen dient te worden versoepeld.

Op welke punten wordt de regelgeving per 1 oktober 2018 in het BTIV aangepast?
De goedkeuringsprocedure voor niet-DAEB werkzaamheden wordt aangepast voor categorieën werkzaamheden waarvoor is gebleken dat er geen interesse is vanuit de markt en hiervoor de markttoets geen toegevoegde waarde meer heeft. Als gevolg hiervan komt de markttoets te vervallen voor de volgende categorieën:

  1. Voor werkzaamheden gelegen op erfpachtgrond Er is geen goedkeuring vereist in het geval er sprake is van herstructurering op grond die vóór 1 januari 2015 in erfpacht is gegeven aan de toegelaten instelling. Onder herstructurering wordt verstaan het transformeren van onroerende zaken die behoren tot het DAEB-segment naar het niet-DAEB segment. Dit zorgt ervoor dat toegelaten instellingen gemakkelijker kunnen investeren op deze gronden en hierdoor meer middenhuurwoningen kunnen realiseren in met name sociale wijken.
  2. Transacties tussen corporaties Er is geen voorafgaande goedkeuring vereist bij aankoop van een verkoopportefeuille van een andere toegelaten instelling, indien die verkoopportefeuille voor maximaal 25% uit niet-DAEB activiteiten bestaat (voorheen: 10%). Hierbij wordt opgemerkt dat de verkoopportefeuille niet één bouwkundig geheel hoeft te zijn.

Voor andere wijzigingen die de markttoets vereenvoudigen, waaronder het vervangen van de rendementseis op portefeuilleniveau en het versnellen van de goedkeuringsprocedure dient de Woningwet 2015 gewijzigd te worden. Naar verwachting worden deze wijzigingen later dit jaar doorgevoerd.

Meer informatie?
Wilt u bijgepraat worden over deze wijzigingen en weten wat dit voor u betekent? U kunt hiervoor contact opnemen met Chanine van Kleij, Specialist Woningcorporaties, 030 72 71 700.