Woningtekort loopt verder op

Insights 26 mei 2020

Het aantal bouwvergunningen dat in het eerste kwartaal is afgegeven is uitgekomen op 14.017 (CBS). Dat is een stijging van 7% ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. Toch blijft het aantal circa 38% achter bij wat nodig is om het woningtekort tegen te gaan, namelijk 18.750 vergunningen per kwartaal. Naar verwachting zal het aantal afgegeven bouwvergunningen in het tweede kwartaal door de coronacrisis lager liggen waardoor het woningtekort nog verder zal toenemen.

Aantal bouwvergunningen op niveau 2019 en dat is niet genoeg
In 2019 kwam het aantal bouwvergunningen over het hele jaar uit op 57.000 als gevolg van de stikstof- en PFAS crisis en werden er 63.000 woningen opgeleverd. Voor 2020 verwacht de EIB nog lagere aantallen: slechts 57.000 opgeleverde woningen en 48.000 vergunningen. Om het woningtekort niet verder te laten oplopen zijn circa 75.000 woningen per jaar nodig. Dat betekent dat het aantal opgeleverde woningen ook de komende jaren niet voldoende zal zijn om het woningtekort terug te dringen.

Vergunningverlening loopt mogelijk vertraging op door coronacrisis
Sinds de coronacrisis is de complexiteit voor aanvragen van Ruimtelijke Ordening procedures toegenomen en is de Raad van State gesloten geweest voor beroepszaken. Deze situatie kan ertoe leiden dat er de komende maanden minder bouwvergunningen worden afgegeven. Ook bestaat het risico dat bouwers en ontwikkelaars minder zullen investeren in planontwikkeling voor de langere termijn omdat er meer onzekerheid bestaat over de financiering van grondposities.

Het huidige woningtekort is circa 315.000 woningen. Dat is meer dan twee keer zo hoog dan voor de kredietcrisis in 2008, toen het woningtekort 167.000 woningen bedroeg. Het is daarom extra belangrijk dat de productie van woningen dit jaar en de komende jaren goed op gang blijft. Volgens eerdere prognoses van ABF Research en Capital Value lopen de tekorten in 2022 op naar 360.000 woningen. Het is niet uitgesloten dat deze tekorten verder zullen oplopen als de vergunningverlening verder terugvalt door de coronacrisis.

Bouwprojecten op langere termijn onzeker door crisis
Door de coronacrisis zijn beleggers meer geïnteresseerd in projecten die in 2020 en 2021 gestart kunnen worden en voldoende zekerheid bieden over de realisatie. Uit onderzoek van Capital Value onder grote financiers op de woningbeleggingsmarkt blijkt dat ook zij een voorkeur geven aan dit type projecten. Om de woningproductie in 2020 en 2021 op gang te houden is het van groot belang dat RO procedures vlot blijven verlopen. Voor de langere termijn bestaan ook zorgen. Door de coronacrisis en de ontwikkeling van de financiële markten zal het lastiger worden grondposities te financieren. Partijen zullen hier de komende maanden mogelijk minder actief in worden. Om vertraging op de lange termijn te voorkomen zullen voor dit soort plannen alternatieve financieringen bedacht moeten worden. Marijn Snijders, directeur Capital Value: “Om de oplopende tekorten tegen te gaan is het belangrijk dat de overheid het vergunningenproces zo snel mogelijk intensiveert. Juist nu liggen er kansen. Corporaties en beleggers willen blijven investeren in extra huurwoningen en ook bouwers en ontwikkelaars hebben voldoende capaciteit. Voor beleggingen op langere termijn zullen alternatieve financieringsconstructies bedacht moeten worden omdat partijen terughoudend zijn om risicodragend kapitaal te investeren in grondposities.”

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.